Preču pirkšanas -pārdošanas noteikumi Interneta veikalā "kinder.lv"

1. Galvenās definīcijas

1.1. Šie pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā ir noteiktas Pārdevēja un Pircēja tiesības un atbildība, preču iegādes un to apmaksas noteikumi, preces piegādes un atgriešanas noteikumi, pušu atbildība, kā arī citas definīcijas, kas ir saistītas ar preču pirkšanu-pārdošanu Interneta veikalā "Kinder.lv" (turpmāk tekstā "Veikals").

1.2. Katru reizi pirms pasūtījuma apstiprināšanas Pircējam jāpiekrīt Noteikumiem, atzīmējot ar "ķeksīti" ailē ar apgalvojumu "Esmu iepazinies un bez iebildumiem piekrītu "kinder.lv" Pirkšanas-pārdošanas noteikumiem".

1.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktu nosacījumiem.

1.4. Tirdzniecība Interneta veikalā "kinder.lv" notiek tikai Eiropas Savienības valstu robežās.

1.5. Veikt pirkumus veikalā ir tiesības:

1.5.1. rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i., personām, kas ir sasniegušas pilngadību, kuru rīcībspēja nav ierobežota tiesas ceļā;

1.5.2. nepilngadīgām personām no 14 līdz 18 gadiem, bet tikai ir ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad tie paši pārvalda savus ienākumus;

1.5.3. juridiskām personām;

1.5.4. visu iepriekš minēto personu pilnvarotām personām.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pircējam, kas vēlas pasūtīt preci Veikalā, jāreģistrējas šajā lapā, ievadot savu lietotāja vārdu un paroli. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt tam, ka uz tā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti informatīvie ziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei.

2.2. Pasūtot preci, Pircējam ir jānorāda savi personas dati, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona numurs. Pārdevējs apliecina, ka šie dati tiks izmantoti tikai preču pārdošanai Veikalā. Pārdevējs apņemas nenodot datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preces piegādi un citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar Pircēja pasūtījuma izpildi. Visos citos gadījumos Pircēja personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai kārtībā, kas norādīta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

3. Pirkšanas-pārdošanas līguma sastādīšanas brīdis

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par sastādītu no tā brīža, kad Pircējs, izvēloties pasūtamo preci un aizpildot iepirkumu grozu, noklikšķina uz saites "Apstiprinu pasūtījumu".

3.2. Katrs līgums, kas tiek sastādīts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un glabāts Veikala datu bāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preci Veikalā un Interneta veikalā "kinder.lv" saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību.

4.2. Pircējs ir tiesīgs atteikties no Veikala sastādītā pirkšanas-pārdošanas līguma, paziņojot par to Pārdevējam. Paziņot pārdevējam par atgriežamo preci Pircējs var, pieslēdzoties savam elektroniskā Veikala kontam, noklikšķinot uz pogas "Mani pasūtījumi" un izvēloties konkrētas preces, kuras Pircējs vēlas atgriezt. Pircējam, atzīmējot ar "ķeksīti" preces, kuras  viņš vēlas atgriezt, tukšajā logā jānorāda iemesls, kādēļ viņš vēlas atgriezt preci, un pēc tam jāuzklikšķina uz saites "Atgriezt". Tikai saņemot Pārdevēja apstiprinājumu par atgriezto preci, kuru var atrast, uzklikšķinot uz saites "Manas atgrieztās preces", Pircējs var nosūtīt preci uz Pārdevēja norādītajiem kontaktiem.

Pircējs var atgriezt preci ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā no preces piegādes brīža, izņemot gadījumus, kad līgums ir sastādīts par sekojošo preču pārdošanu:

4.2.1. audio un video ierakstu un fonogrammu jebkurā audio un video datu nesējā, datoru programmatūru pārdošanu un gadījumus, kad Pircējs pats sabojājis iesaiņojumu;

4.2.2. grāmatu, avīžu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu pārdošanu;

4.2.3. kosmētikas vai parfimērijas, higiēnas līdzekļu pārdošanu;

4.2.4. apakšveļas pārdošanu.

4.3. Punktā  4.2. norādītās Pircēja tiesības tiek īstenotas, balstoties uz ekonomikas ministra 2001. g. 17. augusta rīkojumu Nr. 258 „Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ja līgumi tiek sastādīti, izmantojot komunikācijas rīkus".

4.4. Pircējs var izmantot 4.2. punktā norādītās tiesības tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta vai tās izskats būtiski nav mainījies (prece nedrīkst būt lietota).

5. Pircēja Pienākumi

5.1. Pircējam prece ir jāapmaksā un jāpieņem saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību.

5.2. Pircējs apņemas nenodot savus piekļuves datus trešajām personām. Ja Pircējs zaudē piekļuves datus, viņam nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

5.3. Ja reģistrācijas formā norādītie Pircēja dati mainījās, viņam tos ir nekavējoties jāatjaunina.

5.4. Izmantojot Veikalu, Pircējs apņemas ievērot šos noteikumus un citus nosacījumus, kas ir skaidri norādīti Veikalā un nepārkāpj Latvijas Republikas tiesību aktus.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču skaitu iepirkumu grozā, t.i., minimālo naudas summu, sākot no kuras tiks uzsākta Pircēja pasūtījuma izpilde. Šī summa kļūst redzama, pārbaudot preču grozu.

6.2. Ja Pircējs mēģina traucēt Interneta veikala  darbības stabilitāti un drošību vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt Pircējam iespēju izmantot Interneta veikalu. Īpašos gadījumos Pārdevējam ir tiesības dzēst Pircēja reģistrāciju.

6.3. Īpašu apstākļu rašanās gadījumā  Pārdevējs var uz laiku vai pavisam pārtraukt Interneta-veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju.

6.4. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu punktos 8.2.1. vai 8.2.2. minētos apmaksas veidus, nav apmaksājis preci 3 (triju) darba dienu laikā.

6.5. Kad, saņemot preci, Pircējs izvēlas Noteikumu punktā 8.2.3. norādīto apmaksas veidu – apmaksu skaidrā naudā, Pārdevējs vienmēr sazinās ar Pircēju pa viņa pasūtījuma informācijā norādīto telefona numuru, ja rodas jautājumi, kas ir saistīti ar pasūtījumā norādīto informāciju. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma anulēt pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju vismaz 3 (triju) darba dienu laikā.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot Interneta-veikala "kinder.lv" pakalpojumus, pamatojoties uz šajos Noteikumos un Veikalā minētajiem nosacījumiem.

7.2. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja tiesības uz viņam piederošās  un Veikala reģistrācijas formā norādītās personīgās informācijas privātumu, izņemot gadījumus, kurus paredz Latvijas Republikas likumdošana.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtīto preci uz norādīto adresi saskaņā ar nosacījumiem, kas ir norādīti Noteikumu 9. punktā.

7.4. Ja Pārdevējs būtisku (tehnisku, programmatūras iekārtu, administratīvās kļūdas utml.) apstākļu dēļ nevar piegādāt pasūtītās preces, apņemas piedāvāt līdzīgu vai arī pēc iespējas līdzīgāka rakstura preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgu vai līdzīga rakstura preci, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā, ja par preci jau bija samaksāts.

7.6. Pamatojoties uz PVN likuma 7. daļas 78. pantu,  izrakstītos PVN faktūrrēķinus jāuzglabā tādā veidā (rakstiski vai elektroniski), kurā tie tika izsniegti vai izsūtīti pircējiem. Tā kā Interneta veikalā "kinder.lv" faktūrrēķini pircējiem tiek izsniegti elektroniski, tādā veidā tie arī ir jāglabā.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preces cenas Veikalā un izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro, ieskaitot PVN.

8.2. Pārdevējs norēķinās par preci vienā no sekojošiem veidiem:

8.2.1. Apmaksa, izmantojot  Interneta banku,– tā ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja Interneta bankas kontu. Pircējs pārskaita naudu "kinder.lv" Veikala kontā.

8.2.2. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs, izdrukājot pasūtījuma informāciju, veic naudas pārskaitījumu Veikala "kinder.lv" kontā tuvākajā bankas nodaļā.

8.2.3. Apmaksa skaidrā naudā preces saņemšanas laikā - Pircējs norēķinās par preci tās piegādes (nodošanas-pieņemšanas) brīdī.

8.2.4. Apmaksa, izmantojot kredīta pakalpojumu, ko sniedz līzinga kompānijas – tas ir atsevišķs apmaksas veids, kad Pircējs (fiziskā persona) un līzinga kompānija slēdz līgumu par iegādājamās preces finansējumu Pārdevēja elektroniskajā Veikalā.

Galvenie noteikumi:

  • Minimālā iegādājamās preces finansējuma summa ir 44 eiro. Finansējuma summa - kopējā iepirkuma grozā esošo preču cena un piegādes izmaksu summa.
  • Kredītu var piešķirt uz termiņu no 6 līdz 36 mēnešiem. Kredīta atmaksas termiņš tiek saskaņots ar katru konkrētu Pircēju pa tālruni. Kredīta atmaksas termiņu mazāk nekā 24 mēnešu laikā var izvēlēties tikai tad, ja iegādājamo preču vērtība ir lielāka par 440 eiro.
  • Iegādājoties preci  šādā veidā, pirmā iemaksa nav nepieciešama, ja to nepieprasa līzinga kompānija.
  • Kredīta līguma sastādīšanas procedūra ir aprakstīta "kinder.lv" Veikala  sadaļā "KĀ VEIKT PASŪTĪJUMU".
  • Pārdevēja mājas lapā un tā reklāmas materiālos ir norādīta ikmēneša maksa, ja aizdevums tiek piešķirts uz 24 mēnešiem. Vēršam uzmanību uz to, ka iemaksas summa tiek noteikta orientējoši. Sastādot kredīta līgumu, sistēma aprēķina ikmēneša maksu katram Pircējam personīgi.
  • Ja Pircējs vēlas iegādāties preci šādā veidā, viņam jāizvēlas apmaksas veids "AR NOMAKSU".
  • Pārdevējs nav atbildīgs par starp Pircēju un līzinga kompāniju sastādītā kredīta līguma saturu un uz šī līguma pamata radušos pienākumu izpildi.
  • Pircējs ir atbildīgs par viņa norādīto datu precizitāti, aizpildot pieteikumu kredīta saņemšanai.


8.4. Kad Pircējs būs izvēlējies vēlamo preci un noslēdzis līgumu ar Pārdevēju (noklikšķinot uz saites "Apstiprināt pasūtījumu"), Pircējs saņems e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu vai atteikumu. Gadījumā, ja Pārdevējs apstiprina pasūtījumu, elektroniskā vēstulē būs norādīti bankas pārskaitījuma rekvizīti. "Mans konts" sadaļas apakšsadaļā "Mani pasūtījumi" Pircējs var redzēt sava pasūtījuma datus, t.i., tur būs norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, gala preces vērtība, ieskaitot visus nodokļus un piegādes izmaksas. Tiklīdz pasūtījums tiks piegādāts Pircējam, "Mans konts" sadaļas apakšsadaļā "Mani pasūtījumi" Pircējs varēs apskatīt un izdrukāt faktūrrēķinu.


9. Preces piegāde

9.1. Pasūtot preci, Pircējs  var izvēlēties preces saņemšanas veidu, t.i., izmantot Pārdevēja piedāvātos piegādes pakalpojumus vai saņemt preci preču saņemšanas punktā.

9.2. Preču piegāde Pircējam:

9.2.1. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes vietu.

9.2.2. Pircējam pašam ir jāsaņem prece. Gadījumos, kad Pircējs pats nevar saņemt preci, bet tā tika piegādāta uz norādīto pasūtījuma adresi, un, balstoties uz citu Pircēja norādīto informāciju, Pircējs nav tiesīgs izteikt pretenzijas Pārdevējam gadījumā, ja preces tika piegādātas nepareizam subjektam.

9.2.3. Preci piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

9.2.4. Стоимость доставки (транспортирования) товара в Латвии – 3 евро (с НДС). Когда товар доставляется в Нерингу[VJ1] , взымается дополнительная плата в размере 17 евро (с НДС).

9.2.4. Preces piegādes (transportēšanas) cena Latvijā – 3 eiro (ar PVN). Kad prece tiek piegādāta uz salas, tiek piemērota papildus maksa 17 eiro (ar PVN) apmērā.

9.2.5. Piegādes cenas uz  citām valstīm nosaka pats Pārdevējs un katrā gadījumā informē konkrēto Pircēju.

9.3. Preces saņemšana preces saņemšanas punktā:

9.3.1. Pasūtīto preci ir jāizņem 3 (triju) darba dienu laikā no Pārdevēja apstiprinājuma par gatavo pasūtījumu saņemšanas brīža.

9.3.2. Preci var saņemt tikai tas cilvēks, kurš ir veicis pasūtījumu vai cits pasūtījumā norādītais cilvēks. Izņemot preci, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam, kas jāuzrāda Pārdevēja darbiniekam.

9.4. Pārdevējs piegādā preci Pircējam 2-4 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas. Šie termiņi ir prelimināri, tāpat tie nav spēkā tajos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav pasūtītās preces, bet pircējs ir informēts par viņa pasūtītās preces nepieejamību. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot pasūtītās preces piegādes nosacījumus.

9.5. Visos gadījumos, kad preces piegādes termiņš tiek kavēts Pircēja vainas dēļ vai ar viņu saistītu apstākļu dēļ, Pārdevējs atbildību nenes.

9.6. Piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu jāpārbauda sūtījuma stāvoklis un jāparaksta preču pavadzīme vai cits sūtījuma saņemšanu - nodošanu  apliecinošs dokuments. Pircēja parakstīta pavadzīme vai cits sūtījuma saņemšanu-nodošanu apliecinošs dokuments apliecina, ka pircējs saņēmis sūtījumu labā stāvoklī. Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iesaiņojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi bojāts), Pircējam tas ir jāatzīmē pavadzīmē vai citā sūtījumu-saņemšanu-nodošanu  apliecinošā dokumentā, kā arī jāinformē par to Pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu ar brīvā formā rakstītu defektācijas aktu. Ja Pircējs šīs darbības neveic, Pārdevējs nenes atbildību par bojājumiem, ja šie bojājumi radušies iesaiņojuma bojājuma dēļ, ko Pircējs nav norādījis iepriekš norādītajā kārtībā. 

9.7. Sīkāka ar preces piegādi saistītā informācija ir sniegta Veikala sadaļā "Piegāde".

9.8. Ja Pircējs ir pamanījis, ka piegādātā prece neatbilst pasūtītās preces aprakstam, viņam pēc iespējas ātrāk par to jāinformē Pārdevējs. Pārdevēja pienākums ir bez maksas apmainīt pasūtīto preci. Pircēja pienākums ir saglabāt saņemto nederīgo preci, nesabojāt to un saglabāt tās sākotnējo izskatu.

9.9. Precei, kuras kopējais svars pārsniedz 30 kg, ienešanas pakalpojums netiek sniegts. Pircējs ir atbildīgs par to, lai pirms kurjera ierašanās būtu cilvēks, kurš varēs ienest sūtījumu (kurjers informē par ierašanās laiku pa tālruni vai sūtot īsziņu).

10. Preces kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras pārdodamās Veikalā preces īpašības tiek norādītas preces aprakstā.

10.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Veikalā pārdodamās preces krāsa, forma vai citi parametri atšķirsies no patiesās krāsas, formas vai citiem parametriem Pircēja izmantojamā monitora iestatījumu dēļ.

10.3. Atsevišķām preču grupām Pārdevējs sniedz kvalitātes garantiju, kas darbojas noteiktu laiku un kuras īpašie nosacījumi un noteikumi ir norādīti šo preču aprakstā. 

10.4. Gadījumos, kad noteiktu preču veidiem pārdevējs nedod garantiju, spēkā ir garantija, ko paredz noteikti tiesību akti.

10.5. Pārdevējs nesniedz preces garantijas kopšanas pakalpojumus. Katrā konkrētā gadījumā Pārdevējs noteiks centru, kur Pircējam jāvēršas, lai saņemtu garantijas servisu.

10.6. Gadījumos, kad, pamatojoties uz tiesību aktiem, konkrētai precei ir noteikts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas pārdot preci Pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja izmantot preci līdz derīguma termiņa beigām.

10.7. Sīkāka informācija par preces garantijām un to nosacījumiem ir norādīta Veikala sadaļā "Garantijas".

11. Preces atgriešana un maiņa

11.1. Pārdotās preces trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīva prece tiek apmainīta un atgriezta saskaņā ar preces atgriešanas un maiņas noteikumiem, pamatojoties uz ekonomikas ministra 2001. g. 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 "Par Preču atgriešanas un maiņas noteikumu apstiprināšanu".

11.2. Ja Pircējs vēlas atgriezt preci saskaņā ar gadījumiem, kas noteikti Noteikumu 11.1. punktā, sadaļā "Mans konts" Pircējam ir jāpāriet uz apakšsadaļu "Mani pasūtījumi" un jāizvēlas esošajā pasūtījumā prece, ko Pircējs vēlas atgriezt, atzīmējot to "ķeksīti". Pēc tam Pircējam tukšajā ailā ir  jānorāda atgriešanas iemesls un jānospiež poga "Atgriezt". Pircējs saņems Pārdevēja apstiprinājumu vai atteikumu, ko varēs redzēt savā kontā, pārejot pēc saites "Manas atgrieztās preces". Pārdevējs sazināsies ar Pircēju  turpmākai atgriešanas procesa saskaņošanai.

11.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības saskaņā ar noteiktajiem Noteikumu 11.1 punktā gadījumiem 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc preces piegādes Pircējam, informējot par to Pārdevēju noteiktajā 11.2. punktā kārtībā.

11.4. Atgriežot preci, Pircējam jāpilda sekojošie nosacījumi:

11.4.1. atgriežamai precei jābūt oriģinālā iepakojumā;

11.4.2. precei nedrīkst būt Pircēja bojātai;

11.4.3. Prece nedrīkst pazaudēt sākotnējo izskatu (veselas etiķetes, nenorautas aizsargplēves u.c.) (šis punkts nav spēkā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

11.4.4. atgriežamai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to ir saņēmis;

11.4.5. Saņemot preci, izmantojot kurjera pakalpojumus, Pircējam ir jāpārbauda, vai ir piegādāta pareizā prece. Ja Pārdevēja kļūdas dēļ, tiek piegādāta cita ražotāja vai cits preces modelis, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs. Pircējs nevar izmantot saņemto preci un sabojāt preces sākotnējo izskatu līdz brīdim, kad Pārdevējs apmainīs  pasūtīto preci;

11.4.6. Atgriežot preci, Pircējam ir jāuzrāda pirkuma dokumenti, garantijas talons (ja tas tika izsniegts), izdrukātu atgriešanas dokumentu, kuru Jūs varat atrast "Mans konts" sadaļas apakšsadaļā "Manas atgrieztās preces".

11.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, ja Pircējs neievēro noteiktos šajos Noteikumos atgriešanas nosacījumus.

11.6. Pircējs var atgriezt Pārdevējam neatbilstošas kvalitātes preci, izmantojot kurjera pakalpojumus. Gadījumā, kad prece tiek atgriezta saskaņā ar punktā 4.2 tiesībām, atgriešanas izdevumus jāsedz Pircējam. Kad tiek atgriezta nepareiza un/vai nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas pieņemt šādu preci un apmainīt to pret līdzīgu derīgu preci. Gadījumā, ja Pārdevējam nav līdzīgu preču, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto par preci(-ēm) naudu.

11.7. Preces atgriešana un maiņa tiek veikta, pamatojoties uz ekonomikas ministra 2001. g. 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 "Par Preču atgriešanas un maiņas noteikumu apstiprināšanu" un 2001. g. 17. augusta rīkojumu Nr. 258 „Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, ja līgumi sastādāmi izmantojot komunikācijas rīkus, noteikumi".

12. Atbildība

12.1. Pircējs nes pilnu atbildību par norādītās reģistrācijas formā informācijas precizitāti. Ja pircējs nesniedz informāciju reģistrācijas formā, pārdevējs nav atbildīgs par radušām šajā saistībā sekām. 

12.2. Pircējs ir atbildīgs par veiktām darbībām, izmantojot šo Veikalu.

12.3. Pircējs ir atbildīgs par savu piekļuves datus nodošanu trešajām personām. Ja Veikala pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs uztver viņu kā Pircēju.

12.4. Pārdevējs nav atbildīgs par kaitējumu, ja tas radies tādēļ, ka Pircējs neveica savus pienākumus, nesekoja Pārdevēja ieteikumiem, neiepazīstoties ar Noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam bija tāda iespēja.

12.5. Ja Pārdevēja Veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju un citu personu mājas lapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošo informāciju vai to veicamo darbību; Pārdevējs nekontrolē šīs mājas lapas un nav šo organizāciju vai personu pārstāvis.

12.6. Kaitējuma rašanās gadījumā, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešās izmaksas.


13. Pārdevēja izmantojamie mārketinga līdzekļi

13.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt Veikalā dažādas akcijas.


14. Apmaiņa ar informāciju

14.1. Pārdevējs nosūta visus ziņojumus uz Pircēja norādīto reģistrācijas formā e-pasta adresi.

14.2. Visas ziņas un jautājumus Pircējam ir jāsūta uz Pārdevēja norādītām Interneta veikala "Kinder.lv" sadaļā "Kontakti" adresēm.


15. Noslēguma definīcijas

15.1. Noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

15.2. Attiecības, kas radušās, pamatojoties uz šiem noteikumiem, tiek izskatītas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

15.3. Visas domstarpības, kas ir radušās, vadoties pēc šiem noteikumiem, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā risinājums netiek atrasts, tad strīds tiek risināts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.